Privacy Statement

Level One Uitzendbureau B.V., Level One Payroll B.V. en Level One Holding B.V., hierna gezamenlijk te noemen: Level One, hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens
Level One kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Af en toe kunnen we ook via een derde informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben onder andere op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@level1.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Level One zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies die uw privacy niet schenden. Dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren en te beheren. Onder de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het niet meer noodzakelijk dat u toestemming geeft voor de plaatsing van deze cookies.
In ons Cookie Statement informeren wij u over de plaatsing van deze cookies omdat wij graag transparant en duidelijk zijn over wat we doen.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Level One neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van persoonsgegevens
Level One verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Level One website te beheren en om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren. Level One kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Level One Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden
Level One verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Level One zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
te voldoen aan een juridisch verzoek; of
om de rechten of eigendom van Level One te beschermen en verdedigen; of
te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Level One of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Level One zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens
Level One zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Level One bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Level One zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Level One raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Level One uw informatie beschermt.

Contact informatie
Level One ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Level One niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de heer Keetman via info@level1.nl of telefonisch via 0527-271369. Level One wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze website is eigendom van Level One Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Level One

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Level One Level One besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Level One kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Level One is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Level One of door u aan Level One door middel van de website van Level One of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Level One geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Level One via deze website. Level One aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Level One garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Level One aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Level One is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Level One

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Level One, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Level One mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Recente vacatures


Recycling company employee (includes driving forklift)

Unpack expired food items; Dispose in large tank; Sort cartons separately; Compress cartons for recycling; Driving forklift; Hourly rate: €15,23; 38 - 42 ...
Sint Nicolaasga, The Netherlands

*Leidinggevende

Een leuke, uitdagende baan vol met afwisselende werkzaamheden? Van het dagelijks aansturen en mentoren van een internationaal team van 10 - 15 ...
Emmeloord, Noordoostpolder

(Junior) Marketing Medewerker

Een gave (parttime) baan vol met afwisselende werkzaamheden? Van het creatief opmaken en ontwerpen van advertenties voor het werven van ...
Noordoostpolder