Veelgestelde vragen (FAQ)

Inschrijven

Je kunt je op INSCHRIJVEN direct inschrijven.
Na inschrijving nemen wij zo snel mogelijk contact met je op zodra wij een passende functie kunnen aanbieden.

In Nederland geldt de Wet op de identificatieplicht. Je moet bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) kunnen overleggen. Als je daadwerkelijk gaat starten is het verplicht om bij je opdrachtgever je identiteitsbewijs te kunnen overhandigen indien ernaar wordt gevraagd. U moet er ook voor zorgen dat uw identificatie bewijs geldig blijft. Zorg dus tijdig voor verlenging van uw document.

Je dient in bezit te zijn van een geldig Europees ID bewijs/paspoort.
Daarnaast zullen wij u onder andere vragen om uw BSN nummer, bank gegevens i.v.m. de salaris betalingen, e-mail adres voor het kunnen versturen van loonspecificaties.
Ook zullen wij u vragen om uw arbeidsverleden.

Iedereen die in Nederland belasting moet betalen heeft een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Indien u geen BSN heeft dan organiseren wij dat z.s.m. na aankomst in Nederland er een afspraak wordt gemaakt om een BSN te verkrijgen. Het BSN hebben wij tevens nodig om te kunnen verlonen en de premies te kunnen afdragen.
Indien u reeds in het bezit bent van een BSN nummer dan hebben wij dit nodig voor ons personeelsdossier en tevens om alle premies te kunnen afdragen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij een verzekeraar. Als je niet verzekerd bent, loop je kans op een boete. Wij bieden aan onze uitzendkrachten een collectieve zorgverzekering aan. De premie wordt ingehouden op jouw salaris en wij verzorgen de aan en/of afmelding en overige administratieve zaken. De premie voor 2021 bedraagt € 24,64 per week (€3,52 per kalenderdag)

Ons werkgebied is hoofdzakelijk in de provincie Flevoland en randgebieden. Uiteraard proberen wij dit zo efficiënt mogelijk te plannen waardoor de verkeersbewegingen en reistijd tot een minimum worden beperkt.
Wij hebben een groot aantal klanten waar er de mogelijkheid is tot vast werk voor het gehele jaar. Wij zijn dan ook actief in diverse sectoren. Daarnaast hebben wij in bepaalde perioden ook veel korte opdrachten. Uiteraard proberen wij iedereen zoveel mogelijk continuïteit te bieden.

Contract

Als je voor het eerst voor Level One Uitzendbureau gaat werken krijg je een fase A contract met uitzendbeding wat maximaal 78 gewerkte weken van toepassing is. Wanneer dit contract is beëindigd, krijg je een fase B contract, dit kan maximaal 6 keer, voor een maximale periode van 4 jaar in totaal. Daarna volgt een fase C contract, een contract voor onbepaalde tijd. Via het fasesysteem kun je dus maximaal 5,5 jaar tijdelijke contracten krijgen.
Uiteraard kan hiervan positief worden afgeweken.

Wij proberen zoveel mogelijk digitaal aan te bieden ter ondertekening. U ontvangt hiervoor een mail in uw eigen taal. In deze mail vindt u ook een link naar een duidelijke uitleg.

Als je wil stoppen met werken voor Level One Uitzendbureau dan dien je dit schriftelijk te doen. Uiteraard willen wij dit zo snel mogelijk weten zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Salaris

Wij bieden medewerkers een beloning conform de ABU CAO en/of beloning conform de inlenersbeloning die van toepassing is bij de klant. Elke relatie valt onder een CAO of heeft een eigen regeling die de voorwaarden bepaald over uurlonen, toeslagen en periodieke verhogingen.

Indien u voor het eerst bij ons werkzaam bent dan ontvangt u wekelijks een loonspecificatie per mail met daarop de gewerkte uren en het te ontvangen netto bedrag. De wekelijkse betaling wordt na zes werkdagen na afloop van de week aan u betaald. Dit is altijd de maandag (indien geen feestdag).
Indien u >26 weken voor ons werkzaam bent ontvangt u 4 wekelijks de betaling. De 4 wekelijkse betaling wordt na 6 werkdagen na afloop van de 4 weken periode aan u betaald en u ontvangt op deze dag ook de loonspecificatie per mail. Dit is altijd de maandag (indien geen feestdag).
NB: het jaar kent 13 4-wekelijkse perioden. Periode 1 = week 1 t/m 4, Periode 2 = week 5 t/m 8 etc…

Eind januari van ieder jaar ontvangt je de jaaropgave van het afgelopen jaar. De jaaropgave geeft een overzicht van de loongegevens van een heel jaar. Details als loonheffing en arbeidskorting worden vermeld op dit formulier. Bewaar deze opgave zorgvuldig. De jaaropgave wordt automatisch per e- mail/post toegestuurd naar het adres dat bij ons bekend is. Het is daarom van belang dat je ons informeert over een eventuele (e-mail)adreswijziging, ook als je niet meer voor/via ons werkzaam bent.

In sommigen gevallen passen wij de ET- regeling toe. In de ABU CAO voor uitzendkrachten is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om het brutoloon uit te ruilen tegen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van de zogenaamde extraterritoriale kosten. Dat zijn de extra kosten ( bijv. huisvestiging ) van buiten Nederland afkomstige uitzendkrachten die (tijdelijk) in Nederland werken. Alleen het loon wat boven het wettelijke minimumloon is verdient kan hiervoor gebruikt worden.

Is een arbeidsmigrant eenmaal permanent gevestigd in Nederland en is zijn sociale middelpunt ook in Nederland gelegen, dan kunt u de regeling niet meer toepassen. Daarnaast is er een maximale looptijd van deze regeling. Op dit moment mag de regeling maximaal 5 jaar worden toegepast. Na 5 jaar mag er dus niet meer uitgeruild worden, maar zal de inhouding netto zijn.

StiPP heeft 2 regelingen: Basis- en plusregeling
U start met opbouwen in de Basisregeling nadat u 26 weken bij dezelfde werkgever gewerkt hebt. In de eerste 26 weken bouwt u dus geen pensioen op. Vervolgens bouwt u maximaal 52 weken pensioen op in de Basisregeling. Deze gewerkte weken kunnen wel bij verschillende werkgevers in de flexbranche zijn geweest. Een gewerkte week is een week waarin u 1 of meerdere uren heeft gewerkt. Heeft u 52 weken pensioen opgebouwd in de Basisregeling? Dan gaat u automatisch naar de Plusregeling. In Mijn StiPP Pensioen ziet u aan welke regeling u deelneemt. Dit ziet u terug op de pagina ‘Mijn Pensioen’.

In de Basisregeling betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie. Deze regeling kost u als deelnemer dus niets. In de Basisregeling is partnerpensioen geregeld wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. In deze regeling is er geen recht op pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

In de Plusregeling betaalt u samen met de werkgever de premie voor uw pensioen. In de Plusregeling bouwt u meer pensioen op dan in de Basisregeling en hebben naast gehuwden en geregistreerde partners ook samenwonenden recht op partnerpensioen. Daarnaast blijft u in de Plusregeling (onder voorwaarden) pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw dienstverband.

Huisvesting

Indien u gebruik wil maken van onze huisvesting dan vragen wij hier een vergoeding voor ter hoogte van € 71,50 per week. Dit bedrag is all-in en er zijn geen bijkomende kosten.
Onze huisvesting wordt volledig ingericht en voorzien van tv en internet opgeleverd. Uiteraard vind er een controle plaats bij aanvang en einde van de bewoonde periode.
Op onze website kunt u voorbeelden zien van huisvesting. Klik hier voor voorbeelden Huisvesting

Vervoer

Indien van toepassing kunnen wij het transport van woonlocatie naar werkplek organiseren. Dit kan d.m.v. een bedrijfsauto die wij ter beschikking stellen of d.m.v. touringcars of een fiets.
Indien u een bedrijfsauto ter beschikking heeft dan is deze uitsluitend voor zakelijk gebruik te gebruiken. Indien er privé ritten worden geconstateerd dan zal dit in rekening gebracht worden.
Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de verkeersregels die van toepassing zijn.
Indien u in opdracht van ons gebruik maakt van uw privé auto dan ontvangt u hier een vergoeding voor.

Indien je zelf het vervoer naar Nederland niet kunt regelen, dan kunnen wij je heir uiteraard mee helpen. Wij hebben met diverse vervoersbedrijven een samenwerking. Uiteraard zijn dit bedrijven die gecertificeerd zijn en ook goed verzekerd zijn zodat er geen onnodige risico’s worden gelopen. Vraag je contactpersoon naar de mogelijkheden.

Vakantie

Uiteraard wilt periodiek u welverdiende vakantie opnemen. U kunt dit doen d.m.v. onze verlof aanvraag formulieren die op ons kantoor en website te vinden zijn. Wij verzoeken u wel de verlof aanvraag minimaal 2 weken van te voren te doen zodat wij op tijd vervanging kunnen regelen. Indien u tijdig de verlof aanvraag heeft ingeleverd ontvangt u, afhankelijk van uw overeenkomst, het aantal vakantie uren van uw aanvraag. Uiteraard krijgt u hier de salaris specificatie van. Er kan uiteraard alleen vakantie uren uitbetaald worden indien er nog opgebouwde vakantie uren beschikbaar zijn. U vindt het actuele saldo op uw loonspecificatie.

Vakantiegeld is een reservering in geld. Op uw loonspecificatie kunt altijd het opgebouwde saldo vinden. Dit is een reservering van 8,33% over het bruto loon.
Het vakantiegeld wordt minimaal één keer per jaar betaald in de eerste week van juni.
Indien u meer dan 6 weken niet heeft gewerkt worden alle reserveringen automatisch uitbetaald.

Load More

Recente vacatures


Open Sollicitatie 

Schrijf je hier in. Mochten we iets voor je kunnen vinden dan zullen we je benaderen.
Flevoland
Nieuwsberichten Facebook